MEGA AUTO news

Alle aktuellen News von MEGA AUTO finden Sie hier.

  1. Noutati
  2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Câștigă un purificator aer pentru mașină cu Mobil 1!”
31.05.2022
ACTIUNE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Câștigă un purificator aer pentru mașină cu Mobil 1!”

“Câștigă un purificator aer pentru mașină cu Mobil 1!”

regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1.    Campania promotionala “Câștigă un purificator aer pentru masina cu Mobil 1!” ("Campania") este desfasurata de Mega Auto SRL, cu sediul in Iasi , avand Codul Unic de Inregistrare J22/474/2002 reprezentanta de Manolache Gabriel, in calitate de Director General, denumita in continuare "Organizatorul"),

1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament").

1.3.    Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil in mod gratuit oricarei personae fiind accesibil pe site-ul www.megaauto.ro.

1.4.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul document, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul web www.megaauto.ro.

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1.   Produsele participante la Campanie sunt produsele din gama Mobil 1 in toate ambalajele disponibile
2.2.   Marcile mentionate mai sus sunt marci inregistrate ale ExxonMobil Fuel & Lubricants
 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura in locatia Organizatorului, respectiv: Showroom/Service Mega Auto-Skoda Iasi

3.2. Campania va fi lansata la data de 01.06.2022 si va dura pana la data de 31.07.2022

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si modul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, fara notificare prealabila.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor care achizitioneaza Produsele si serviciile Participante in perioada Campaniei.

4.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile mentionate in Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

5.1. In cadrul Campaniei se vor oferi urmatoarele premii :

5.1.1. un serviciu de igienizare a instalatiei de aer conditionat

5.1.2. cate un purificator de aer pentru masina la finalul fiecarei luni de campanie promotionala

5.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Campaniei, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiile se acorda si se pun in posesie doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie sa achizitioneze Serviciul de schimb ulei cu Mobil 1 in atelierul Organizatorului primind pe loc un serviciu de igienizare a instalatiei de aer conditionat

6.2. Toti clientii care au achizitionat Serviciul de schimb ulei cu Mobil 1 vor intra intr-o tragere la sorti pentru acordarea unui purificator de aer pentru masina. Se va organiza cate o extragere la finalul fiecarei luni de participare, respectiv: 30 iunie, 31 iulie.

6.3. Extragerea se va face automat, prin random.org, iar castigatorul va fi anuntat telefonic si pe email de catre reprezentantul Organizatorului

6.4. Premiul nu poate fi revendicat în bani. Premiile nu sunt transferabile, nu pot fi modificate, nu sunt rambursabile și nu pot fi schimbate.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA TRAGERII LA SORTI A CASTIGATORILOR CAMPANIEI SI INMANAREA PREMIILOR

7.1. Pentru acordarea premiului de la sectiunea 5.1.2 Organizatorul, va desfasura o tragere la sorti electronica.

Organizatorul are obligatia de a face public numele castigatorului si castigurile acordate conform Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare.

7.2. Participantul care va fi ales câștigător al campaniei va fi anunțat telefonic și prin e-mail până la data de: maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorului. 

7.3. Câștigătorul ales va avea 48 de ore să își confirme câștigul, înainte de a fi selectat un alt câștigător.

Premiul nu poate fi revendicat în bani.

7.4. Inmanarea premiului se va face la sediul Organizatorului la o data stabilita de comun acord cu Castigatorul, dar nu mai tarziu de 10 zile de la anuntarea castigatorului.

7.6. Numele și fotografia câștigătorului pot fi folosite în scopuri de publicitate. După primirea premiului, dacă există vreun motiv pentru care participantul nu doreste sa fie castigator, acesta trebuie sa anunte Organizatorul acest fapt in scris

7.7. Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica participantii care consideră că nu respectă Regulamentul campaniei

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

8.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezențul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

8.2. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

8.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele.

a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.4. Organizatorul:

c. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

d. nu este raspunzator pentru neindeplinirea conditiilor de participare la campanie sau intarzierea la acesta

e. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

f. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

g. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

h. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

9.5. În cazul în care apare o acțiune, omisiune, eveniment sau circumstanță care nu se află sub controlul Organizatorului, și care împiedică Organizatorul să respecte acest Regulament, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nici o neîndeplinire sau întârziere în îndeplinirea obligației sale.

9.6. În eventualitatea unor neconcordanțe între acest Regulament și orice promovare, publicitate și orice alt material legat de sau în legătură cu această Campanie, vor prevala termenii si conditiile menționate in acest Regulament.

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

9.2. Organizatorul va acționa în calitate de operator de date (conform Regulamentului (UE) 2016/679) responsabil cu prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal colectate în cadrul concursului. Organizatorul va procesa datele personale în numele operatorului de date și va folosi orice informații personale furnizate de către Participant doar în scopul administrării Campaniei, cu excepția cazului în care Participantul și-a dat consimțământul de a utiliza informațiile sale personale în alte scopuri și confirmă faptul că este de acord cu politica de confidențialitate a controlorului de date disponibilă la: https://www.megaauto.ro/protectia-datelor. Participantul poate să-și retragă consimțământul pentru utilizarea informațiilor cu caracter personal prin inaintarea unei solicitari scrise catre către controlorul de date. Dacă a fost obținut un consimțământ prin utilizarea procedurii de înscriere, Organizatorul poate anunța participanții cu privire la viitoarele campanii pormoționale și poate furniza informații despre produsele Organizatorului sau ale companiilor asociate care ar putea fi de interes

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii va fi platit de catre ORGANIZATOR aceasta avand obligatia sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Dacă din orice motiv Campania nu poate funcționa așa cum a fost planificat, din motive care includ, dar nu se limitează la; intervenție neautorizată, fraudă, defecțiuni tehnice sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de Organizator și care afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea bunei desfășurări a acestei campanii, Organizatorul își rezervă dreptul (cu respectarea oricărei instrucțiuni date de legislația în vigoare) de a rezilia, modifica sau suspenda campania.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente în conformitate cu legislaţia din România.

SECTIUNEA 13. Termenii si Conditiile Campaniei

Termenii si Conditiile Campaniei sunt disponibili pe www.megaauto.ro pe întreaga durată a Campaniei. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezente

Prezentul document a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 cu modificarile ulterioare.

Organizator

Mega Auto SRL

Anmeldung zum Newsletter

One step ahead! Our newsletter keeps you up-to-date about our activities and exclusive special promotions!

The input data is not valid. Please try again.

please choose a salutation

Sadly, a problem occured while signing up to the newsletter. Please try again later.

checkbox_default

Thank you!

You successfully signed up to our newsletter.

You will reciee an e-mail containing a verification link, to finish your registration.